Algemene verkoopvoorwaarden

 1. Toepassingsgebied
  • Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de website www.monnemichiels.be/algemene-voorwaarden. De klant gaat bij opdrachtverstrekking akkoord met deze voorwaarden.
  • De algemene voorwaarden van de klant of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbonnen of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.
  • Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.
 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
  • Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Monne Michiels Algemene Karweiwerken. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, 2 maand na opmaak.
  • Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
  • Alle basisprijzen op de offerte zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • De toepassing van het verlaagd btw-tarief 6% met betrekking tot onroerende werken aan schoolgebouwen krachtens de bepalingen van de bijlage bij het KB nr. 20, tabel A, rubriek XL en op werken in onroerende staat aan privé-woningen krachtens de bepalingen van de rubrieken XXXI en XXXVIII van het koninklijk besluit nr.20van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven is enkel van kracht naar waarheid ingevuld en ondertekend door klant. Voor alle andere toepassingen geld 21% BTW tarief.
  • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening van de offerte of online aanvaarding door de klant van Monne Michiels Algemene Karweiwerken of (indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke, mondelinge of online bevestiging van Monne Michiels Algemene Karweiwerken van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen de zeven (7) werkdagen alle nodige documenten te bezorgen aan Monne Michiels Algemene Karweiwerken, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant en Monne Michiels Algemene Karweiwerken wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte dienen aan te vragen.
  • De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Monne Michiels Algemene Karweiwerken.
  • Monne Michiels Algemene Karweiwerken is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste opgaven door de klant van de facturatiegegevens. Indien de klant een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, kan een administratieve kost van € 5,00 worden aangerekend.
 3. Honorarium en betaling
  • De overeenkomst komt tot stand vanaf de aanvaarding door de klant van de offerte van Monne Michiels Algemene Karweiwerken. Vanaf dat moment is de klant betalingsplichtig.
  • Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, (zie sub 2.6) blijft de opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.
  • Monne Michiels Algemene Karweiwerken behoudt het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate de levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is.
  • Wanneer het om een of andere reden niet mogelijk is om een opdracht volledig uit te voeren is het Monne Michiels Algemene Karweiwerken toegestaan een tussentijdse factuur op te maken gelijk aan de stand van zaken van de uitvoering van de werken, de reeds geleverde goederen en/of diensten op het moment van de onderbreking of volgens een vorderingstaal.
  • Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
  • In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Monne Michiels Algemene Karweiwerken het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd met de aanspraak tot schadeloosstelling.
  • De klant dient de facturen in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, te richten aan Monne Michiels Algemene Karweiwerken, per adres aan zijn zetel. De betwisting schorst de betalingsplicht niet op. Bij gebreke hiervan zal de factuur en haar verkoopsvoorwaarden als conventioneel bindend worden aanvaard.
 4. Leveringstermijn
  • De Levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Monne Michiels Algemene Karweiwerken. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de klusopdracht in ontvangst te nemen bij oplevering.
  • Monne Michiels Algemene Karweiwerken kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.
 5. Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten
  • Monne Michiels Algemene Karweiwerken zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Monne Michiels Algemene Karweiwerken het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming, zonder verantwoordelijk gehouden te worden voor deze werken.
  • Elke wijziging van de opdracht door de klant geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Monne Michiels Algemene Karweiwerken. De wijziging(en) mag ook rechtstreeks op de factuur vermeld worden, een nieuwe offerte is geen verplichting.  Monne Michiels Algemene Karweiwerken is gerechtigd de termijn en/of honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
  • Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Monne Michiels Algemene Karweiwerken.  In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de prijs van de offerte, tenzij Monne Michiels Algemene Karweiwerken een hogere schade aantoont.
 6. Overmacht
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Monne Michiels Algemene Karweiwerken geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Monne Michiels Algemene Karweiwerken niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: weer, brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
  • Bij overmacht worden de verplichtingen van Monne Michiels Algemene Karweiwerken opgeschort. In dat geval is hij enkel verplicht de verbintenissen uit te voeren wanneer die redelijkerwijze mogelijk zijn.
  • Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Monne Michiels Algemene Karweiwerken niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • Indien Monne Michiels Algemene Karweiwerken bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Monne Michiels Algemene Karweiwerken gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 7. Design
  • Designs worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting van Monne Michiels Algemene Karweiwerken. Elk design heeft een andere offerte. De keuze van het design is op risico van de klant.
  • Monne Michiels Algemene Karweiwerken is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van incorrecte of onvolledige gegevens die werden verstrekt door de klant. Extra elementen of wijzigingen aan het toegezegde design worden in meerdering gebracht op de factuur.
 8. Verlegging van heffing
  • Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.
 9. Aansprakelijkheid
  • In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Monne Michiels Algemene Karweiwerken de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
  • De schadevergoeding waartoe Monne Michiels Algemene Karweiwerken op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 50% bedragen van de waarde, exclusief BTW, van de offerte.
  • In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
  • Monne Michiels Algemene Karweiwerken zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor: Gebreken veroorzaakt door de dubbelzinnigheid van de geleverde documenten of mondeling gegeven informatie door de klant, gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van om. Gebruiks- en winstderving, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.
  • Monne Michiels Algemene Karweiwerken is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 10. Geschillenregeling
  • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Monne Michiels Algemene Karweiwerken en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.
  • Een eventueel in gebreke blijven van Monne Michiels Algemene Karweiwerken om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
  • Op alle onder deze voorwaarden gedane offertes, design en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
  • In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar en dit op straffe van onontvankelijkheid.
  • Onverminderd bovenstaand gegeven en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechtbank te Mechelen aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.